Thelma Mäkikyrön säätiö

Säätiön hallinto

Asiantunteva hallinto

Thelma Mäkikyrön säätiön hallinto järjestetty siten, että edustettuna ovat lääketieteellinen ja oikeustieteellinen asiantuntemus sekä vahva sijoituspalvelullinen osaaminen.

Säätiön hallinto

Strateginen ja toimeenpaneva hallinto

Säätiön ylin päättävä toimielin on hallitus, joka päättää säätiön toiminnan strategisista linjauksista sekä apurahojen ja lahjoitusten myöntämisestä säätiön tarkoituksiin sopivaan toimintaan ja hankkeisiin. Säätiön päivittäisten asioiden hoidosta sekä juoksevasta hallinnosta ja apurahojen tilittämisestä saajilleen vastaa tällä hetkellä säätiön asiamies, joka toimii myös säätiön ensisijaisena yhteyshenkilönä.

Asiamies

Ville Kestilä
s. 25.7.1991
asema säätiössä:
asiamies

Hallitus (1.1.2022-31.12.2024)

Martti Sorri
s. 20.5.1946
Asema säätiössä:
hallituksen puheenjohtaja

Vesa Pörhölä
s. 29.6.1976
Asema säätiössä:
hallituksen varapuheenjohtaja

Petri Koivunen
s. 27.2.1966
Asema säätiössä:
hallituksen jäsen

Hannu Kursu
s. 15.6.1954
Asema säätiössä:
hallituksen jäsen

Säätiön säännöt

Thelma Mäkikyrön säätiön säännöt

Thelma Mäkikyrön säätiön toimintaa ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö sekä säätiön vahvistetut ja rekisteröidyt säännöt.

01

Säätiön nimi

Thelma Mäkikyrön säätiö sr

02

Kotipaikka

Oulu

03

Tarkoitus

Syöpäsairauksien lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa vuosittain apurahoja syöpäsairauksien tutkimukseen . Säätiö voi myös tehdä lahjoituksia tarkoituksensa toteuttamiseen.

04

Pääoma ja rahastot

Peruspääomana on säätiötä perustettaessa luovutetut satatuhatta (100.000,00) euroa.

Säätiön vuotuismenoihin saadaan peruspääomasta käyttää vain sen tuotto. Käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto sekä säätiölle muutoin kertyvät varat, joista ei ole toisin määrätty. Säätiöllä voi olla erityisrahastoja.

05

Varat ja niiden kartuttaminen

Varat, joita ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksiin, tulee sijoittaa suunnitelmallisesti.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla.

Säätiö ei harjoita mitään elinkeinotoimintaa.

Jos säätiölle tulevan lahjoituksen tai testamentin yhteydessä on annettu erityisiä varojen käyttöä koskevia määräyksiä, muodostetaan näin saaduista varoista erityisrahasto tarkoitemääräysten edellyttämällä tavalla.

06

Toimielimet sekä toimihenkilöt ja työntekijät

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus ja mahdollisena toimeenpanevana elimenä toimitusjohtaja. Säätiöllä voi olla myös toimihenkilöitä tai työntekijöitä, joilla on tehtäviensä hoitamisessa toimivaltaa siten kuin hallitus tai mahdollinen toimitusjohtaja on sitä heille siirtänyt.

07

Säätiön hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus täydentää itse itseään.

08

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin säätiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jäsenistä.

Kokouskutsu on toimitettava vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai laista muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

09

Hallituksen toimivalta

Hallitus on säätiön päätäntävaltaa käyttävä elin. Hallitus edustaa myös säätiötä ja hoitaa sen asioita.

Hallitus ottaa toimeen säätiön toimitusjohtajan ja tekee hänen kanssaan toimisopimuksen.

Hallitus voi asettaa apurahatoimikunnan sekä muitakin pysyviä tai tilapäisiä neuvottelukuntia ja toimikuntia, sekä määrätä niiden kokoonpanot ja tehtävät.

10

Hallituksen varsinaiset kokoukset

Kevätkokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua ja siinä:
1) esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös,
2) esitetään tilintarkastuskertomus,
3) päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin suoritettu tilintarkastus antaa aihetta
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain viimeistään joulukuussa:
1) päätetään jaettavien varojen kokonaismäärästä ja jakamisen periaatteista,
2) vahvistetaan talousarvio vuodeksi eteenpäin ja määrätään tilintarkastajan ja hallituksen sekä asiamiehen tai toimitusjohtajan palkkiot,
3) valitaan joka kolmas vuosi hallituksen jäsenet ja tarvittavat oka kolmas vuosi hallituksen jäsenet ja tarvittavat toimihenkilöt, toimihenkilöt,
4) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
5) valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11

Toimitusjohtaja tai asiamies

Säätiölle voidaan valita toimitusjohtaja tai asiamies, joka voi olla hallituksen päätöksen mukaan joko sivutoiminen tai päätoiminen ja joka hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen päätösten mukaan. Hänellä on säätiön hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksiä.

12

Tilintarkastajat

Säätiöllä on tilintarkastajat ja heille varamiehet. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnassa noudatetaan säätiölain ja tilintarkastuslain säännöksiä. Tilintarkastajat ja varamiehet valitaan tehtävään toistaiseksi, kuitenkin enintään laissa määrätyksi enimmäisajaksi. Tilintarkastuksen suorittajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

13

Edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle, kuten esimerkiksi työsuhteiselle asiamiehelle, henkilökohtaisen oikeuden edustaa säätiötä yksin hallituksen puheenjohtajan lisäksi.

14

Hallituksen palkkiot

Säätiön hallituksen jäsenet eivät saa tehtävästään muuta palkkaa kuin tavanomaisen kokouspalkkion ja päivärahan sekä todellisten matkakustannustensa korvauksen. Hallituksen jäsenen suorittamista erillistehtävistä maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaisesti.

15

Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina huhtikuun loppuun mennessä. Silloin säätiön tilit ja muut laissa määrätyt asiakirjat on viimeistään esitettävä tilintarkastajalle, jonka tulee antaa niistä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle toukokuun loppuun mennessä.

Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava patentti ja rekisterihallitukselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

16

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös tulee tehdä vähintään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. Samalla äänten enemmistöllä voidaan tehdä päätös säätiön tarkoituksen muuttamisesta, jos sille on lain mukaiset perusteet.

17

Säätiön purkaminen

Päätös säätiön selvitystilaan asettamisesta tulee tehdä vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kaikista hallituksen jäsenistä. Mikäli säätiö purkautuu, niin sen varat tulee ohjata säätiön tarkoitusta palvelevalle yhteisölle.

18

Säätiölaki

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevan säätiölain määräyksiä.

Apurahahakemus

Hakemuslomake

Täytä alla olevan hakemuslomakkeen tiedot huolellisesti. Vastaamme takaisin mahdollisimman pian. 

Älä kirjoita koko hakemustasi lomakkeen alimpaan tekstikenttään, sillä tämä on tarkoitettu ainoastaan saatetekstin kirjoittamista varten. Tiivistelmän tutkimuksestasi sekä muut vaaditut hakemusasiakirjat voit liittää erillisinä liitetiedostoina painamalla ”valitse tiedostot” – painiketta. Näin toimien helpotat hakemuksesi käsittelyä ja arviointia mahdollistamalla arvioitsijoille paremman lukukokemuksen. 

Muista lopuksi lähettää hakemuksesi painamalla painamalla ”Lähetä hakemus” -painiketta.